A-Ropa
A-Ropa

Boekings- en Reisvoorwaarden

Het doel van A-Ropa is u een fantastische reis aan te bieden. Wij vinden dat duidelijke en overzichtelijke reis- en boekingsvoorwaarden hier de eerste voorwaarden voor zijn. Wij vragen u deze door te lezen. Ze vormen een onderdeel van de met ons gesloten reisovereenkomst.

 

1. Totstandkoming van de reisovereenkomst:

1.1 Met de aanmelding geeft de opdrachtgever aan A-Ropa, gevestigd aan de Gerard Reynststraat 35, 2593 EA ‘s-Gravenhage – hierna te noemen reisorganisator – toestemming tot het afsluiten van een reisovereenkomst

1.2 De aanmelding van een reis is gebaseerd op de door A-Ropa uitgebrachte offerte en kan telefonisch, schriftelijk of online geschieden.

1.3 Na aanmelding ontvangt de opdrachtgever van A-Ropa een factuur c.q. boekingsbevestiging met de gegevens van de opdrachtgever, de reis, de eventuele medereizigers en de reissom.

1.4 De opdrachtgever(s) is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit uit de aanmelding en de reisovereenkomst, zowel door hemzelf als door alle aangemelde reizigers.

1.5 De inhoud van de reisovereenkomst is gebaseerd op de door A-Ropa aangeboden offerte. Iedere afwijking en/of toevoeging dient schriftelijk met A-Ropa te zijn overeengekomen.

 

2. STO-reisgarantie:

2.1 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt A-Ropa gebruik van de STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse overnachtingen en losse tickets). De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van A-Ropa ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, u uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan A-Ropa maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow is een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener. Wanneer de reis in goede orde plaats vindt zal de reissom 1 dag na afloop van uw reis worden overgemaakt aan A-Ropa. Alleen in geval dat A-Ropa in surseance van betaling komt of failliet gaat, maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

http://www.sto-reisgarantie.nl

http://www.certo-escrow.com

 

3. Betalingsprocedure

3.1 Nadat u van A-Ropa een boekingsbevestiging c.q. factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt.

3.2 Het volledige bedrag van de reissom dient vier weken voor vertrek op de rekening te staan van de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt A-Ropa zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.

3.3 De reissom wordt pas 1 dag na de reis op de rekening van A-Ropa gestort.

3.4 Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.

3.5 Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

 

4. Reissom, reisduur en reisprogramma:

4.1 Tenzij anders vermeld gelden de in het programma gepubliceerde prijzen per persoon.

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, tarieven, luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen en wisselkoersen zoals die bekend waren op de aanbiedingsdatum. A-Ropa behoudt het recht om tussentijdse verhogingen van brandstoftoeslagen, door wisselende olie- en dollarprijzen, aan de opdrachtgever door te belasten.

4.3 Elke wijziging van één van deze elementen kan ons noodzaken onze prijzen aan te passen. Indien verhoging van de totale prijs meer dan 10% bedraagt kan de reiziger de reisovereenkomst zonder kosten annuleren, op voorwaarde dat de opzegging gebeurd is binnen tien dagen na de mededeling van de prijsverhoging.

 

5. Documenten:

5.1 De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten zoals een geldig paspoort en het vereiste visum.

5.2 Indien gewenst kan A-Ropa zorg dragen voor het aanvragen van de benodigde visa.

 

6. Reisbescheiden:

De benodigde reisbescheiden zoals voucher en e-tickets worden uiterlijk een week voor vertrek opgestuurd.

 

7. Verzekeringen:

Het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering wordt dringend aanbevolen en is in enkele gevallen verplicht.

 

8. Wijziging door de opdrachtgever:

Tussentijdse wijzigingen zijn alleen mogelijk in overleg met A-Ropa. De eventuele kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

9. Annulering door de opdrachtgever:

9.1 De reiziger kan ten allen tijde zijn inschrijving geheel of gedeeltelijk annuleren bij A-Ropa. De hieraan verbonden kosten per reiziger zijn als volgt:

bij annulering tot en met 56 dagen voor vertrek 30% van de reissom,

vanaf de 56e dag (inclusief) tot en met de 35e dag voor vertrek 50% van de reissom,

minder dan 35 dagen  voor vertrek 100% van de reissom,

Bij een wijziging uwerzijds na boeking kunnen wij € 150,- wijzigingskosten in rekening brengen.

9.2 In geval van annulering van vliegtickets brengt A-Ropa de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening. Dit kan de volledige ticketprijs zijn.

9.3 Indien een reiziger of een deel van de reizigers, die gezamenlijk voor een verblijf in één gezamenlijke hotelkamer zijn geboekt, annuleert, dan geldt dit als annulering van de gehele reisovereenkomst voor dat deel van de reizigers dat op dezelfde hotelkamer zou verblijven.

9.4 De overgebleven reizigers hebben de mogelijkheid een nieuwe reisovereenkomst met A-Ropa aan te gaan, waarbij de reissom zoals vermeld in het reisprogramma van toepassing is. Geldt deze overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie, dan wordt op de nieuwe reissom de verschuldigde of ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht.

9.5 Annulering kan per e-mail, welke bevestigd wordt door A-Ropa.

 

10. Annulering en wijziging door de reisorganisator:

10.1 De reisorganisator heeft het recht de reis te annuleren of te wijzigen onder gewichtige omstandigheden. Hieronder kunnen worden verstaan die omstandigheden waarvan de reisorganisator niet op de hoogte was bij het afsluiten van de overeenkomst en die, indien hij ze op dat ogenblik had gekend, voor hem gegronde reden waren om die overeenkomst niet af te sluiten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een natuurramp, oorlogen, stakingen, gevallen van overmacht of gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de reisorganisator vallen zoals contractbreuk vanwege de hoteluitbater of de vervoerder, etc.

10.2 Bij opzegging in bovenstaande gevallen verbindt A-Ropa zich tot onmiddellijke en volledige terugbetaling van het reeds betaalde deel van de reissom.

10.3 Wanneer wijzigingen aangebracht moeten worden aan de vertrekdatum, de vertrektijd, de reisduur, het vervoer of het verblijf, zal A-Ropa onmiddellijk de opdrachtgever in kennis stellen van de betreffende wijziging en verplicht hij zich een (minstens) gelijkwaardig alternatief, zonder prijstoeslag, aan te bieden.

10.4 Indien zich gewichtige omstandigheden voordoen vlak voor of tijdens de reis, dan kan de reisorganisator wijzigingen aanbrengen die hij van belang acht, met de verplichting de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zo veel mogelijk te beperken.

 

11. Aansprakelijkheid van de reisorganisatie:

11.1 Bij beoordeling van niet-nakoming van de reisovereenkomst dient rekening te worden gehouden met de gebruiken en gewoonte van het land waar de diensten worden verleend.

11.2 A-Ropa is niet aansprakelijk voor schade die niet aan haar te wijten is, noch voor schade die volgens de in het verkeer in Nederland geldende normen en opvattingen niet voor haar rekening komt.

11.3 Indien de schade onder de dekking van de reis- en annuleringsverzekeringen pleegt te vallen, of de schade ontstaat door uitoefening van een beroep of bedrijf door de opdrachtgever of de reiziger, dan is A-Ropa niet aansprakelijk.

 

12. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger:

Een reiziger die zich op zodanige wijze gedraagt dat de goede uitvoering van de reis erdoor in het gedrang wordt gebracht of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere deelneming aan de reis of het verblijf worden uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten zijn te zijnen laste en hij heeft in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom, tenzij de betrokken reiziger geen verwijt treft.